Bine ati venit pe Avest.ro - Simplu. Rapid. Eficient.
Program lucru : L-V 9.00-17.00   |   Mail : contact@avest.ro   |   Telefon : 0746 957 977
Du-te la conținut

Programul de finanțare pentru montarea panourilor fotovoltaice 2021-2022

Avest.ro
Publicat de Avest Solutions Consult în constructii · 19 Noiembrie 2021
Tags: panourifotovoltaice
Programul de finanțare pentru montarea panourilor fotovoltaice 2021-2022

(sursa : https://www.afm.ro/sisteme_fotovoltaice.php)
-Administratia Fondului pentru Mediu-

Proiectul de ordin privind modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, aprobat prin Ordinul ministrului mediului nr. 1287/2018.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,  Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice
proiectul de ordin privind modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, aprobat prin Ordinul ministrului mediului nr. 1287/2018, însoţit de Referatul de aprobare.

GHID DE FINANȚARE
 
a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională
 
 
Capitolul I
 
Dispoziţii generale
 
 
Articolul 1
 
Rolul ghidului de finanţare
 
(1) Ghidul de finanţare a programului, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza informaţii esenţiale referitoare la derularea Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, denumit în continuare program.
 
(2) Ghidul conţine dispoziţii privind:
 
a)obiectul, scopul, obiectivul şi indicatorul de performanţă al programului;
 
b)condiţiile de validare a instalatorului;
 
c)metodologia de analiză, selectare, aprobare a instalatorului;
 
d)eligibilitatea persoanei fizice, aprobarea şi înscrierea acesteia la instalator, precum şi eligibilitatea proiectului propus şi a cheltuielilor acestuia;
 
e)implementarea şi monitorizarea proiectului aprobat.
 
Articolul 2
 
Obiectul, scopul, obiectivul programului şi indicatorul de performanţă
 
(1) Obiectul programului îl reprezintă finanţarea achiziţionării şi instalării sistemelor de panouri fotovoltaice care folosesc sursele de energie regenerabilă, nepoluante, în vederea producerii energiei electrice și utilizării acesteia de către consumatorii racordaţi la reţeaua naţională de distribuţie a energiei electrice.
 
(2) Scopul programului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice, îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în sistemul energetic naţional.
 
(3) Obiectivul programului constă în creşterea capacităţilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile.
 
(4) Indicatorul de performanţă al programului (I) îl reprezintă cantitatea totală de gaze cu efect de seră (kg CO2) redusă, prin instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice calculată pe toată perioada de monitorizare a proiectului, astfel:
 
unde:
 
f = factor emisie CO2 (0,21337 kg CO2/kWh conform raportului ANRE/2020);
 
n = numărul de sisteme de panouri fotovoltaice instalate;
 
E = energia electrică produsă de un sistem de panouri fotovoltaice (kWh).
 
Articolul 3
 
Caracterul programului şi aria geografică de aplicare
 
Programul are caracter multianual şi se aplică la nivel naţional, pe regiuni, după cum urmează:
 
1. Regiunea Bucureşti-Ilfov;
 
2. Regiunea NE - judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui;
 
3. Regiunea SE - judeţele Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Vrancea şi Tulcea;
 
4. Regiunea SM - judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman;
 
5. Regiunea SV - judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea;
 
6. Regiunea V - judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş;
 
7. Regiunea NV - judeţele Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu Mare şi Maramureş;
 
8. Regiunea C - judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu.
 
Articolul 4
 
Sursa de finanţare pentru derularea programului
 
Finanţarea programului se realizează din veniturile Fondului pentru mediu, precum şi din sumele virate prin POR.
 
Articolul 5
 
Cuantumul finanţării
 
(1) Finanţarea se acordă în procent de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în limita sumei de 20.000 lei.
 
(2) Suma finanţată de AFM se scade de către instalatorul validat din valoarea totală a facturii, iar diferenţa se suportă de către beneficiarul final, din surse financiare proprii.
 
Articolul 6
 
Cheltuieli eligibile în cadrul programului
 
(1) Sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele:
 
a)cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de 3kW, având ca principale părţi componente: panouri fotovoltaice; invertor/invertoare; structura de susținere a sistemului; tablou electric curent continuu/curent alternativ;
 
b)cheltuielile cu montajul şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice;
 
c)TVA aferentă cheltuielilor eligibile.
 
(2) Sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă încheiat între beneficiarul final şi AFM.
 
(3) În situaţia în care AMPOR și/sau AFM declară neeligibile anumite cheltuieli, acestea nu se finanţează/nu se plătesc/se recuperează de la beneficiarul final sau de la instalatorul validat, după caz, în funcţie de persoana culpabilă.
 
(4) Suma aprobată nu se poate suplimenta; beneficiarul trebuie să asigure din surse proprii finalizarea investiţiei.
 
Articolul 7
 
Definiţii şi acronime
 
(1) În sensul prezentului ghid, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel:
 
a)analiza conformităţii documentelor - procesul prin care se verifică existenţa tuturor documentelor obligatorii care trebuie depuse, precum şi forma (original, copie, copie legalizată sau copie „certificată conform cu originalul“) şi valabilitatea acestora;
 
b) aplicaţie informatică - software administrat şi pus la dispoziţie gratuit de către AFM, având dublu rol, de gestionare a bugetului alocat programului şi de stocare şi verificare a informaţiilor privind beneficiarii finali înscrişi;
 
c)ATR - avizul scris, valabil numai pentru un anumit amplasament, care se emite de către operatorul de reţea, la cererea unui utilizator, asupra posibilităţilor şi condiţiilor tehnico-economice de racordare la reţeaua electrică a locului de consum şi/sau de producere, respectiv pentru satisfacerea cerinţelor utilizatorului precizate în cerere;
 
d)beneficiar final - solicitantul eligibil care a încheiat contract de finanţare nerambursabilă cu AFM;
 
e)cerere de decontare - solicitare a instalatorului adresată în scris AFM, în baza căreia se face decontarea cheltuielilor eligibile, depusă pentru fiecare regiune în parte, dintre cele prevăzute la art. 3; formularul cererii de decontare este prevăzut în anexa la contractul de participare în vederea decontării;
 
f)cerere de finanţare nerambursabilă - formular completat şi depus în cadrul sesiunii de depunere de către solicitant, la instalatorul validat, în vederea transmiterii acestuia la AFM şi obţinerii finanţării, prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ghid;
 
g)cerere de validare - formular completat şi depus la AFM, în cadrul sesiunii de validare, de către instalator, în vederea acceptării în program, prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ghid;
 
h)certificat de racordare - document emis de către operatorul de reţea în vederea punerii sub tensiune a instalaţiilor electrice de la locul de consum şi/sau de producere şi a utilizării reţelei, care certifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute în avizul tehnic de racordare valabil, conform prevederilor actului normativ în vigoare emis pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 
i)cheltuieli eligibile - cheltuieli efectuate de către beneficiarul final cu achiziţia de produse şi/sau lucrări necesare implementării proiectului şi care pot fi finanţate de AFM;
 
j)contract de finanţare nerambursabilă - contractul încheiat între beneficiarul final şi AFM, denumit în continuare contract de finanţare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul ghid;
 
k)contract de participare în vederea decontării - contractul încheiat între instalatorul validat şi AFM, denumit în continuare contract de participare;
 
l)contribuţie proprie - suma susţinută de beneficiarul final, reprezentând diferenţa dintre valoarea acordată de AFM prin Program şi valoarea totală a facturii aferente achiziţiei şi montării sistemului de panouri fotovoltaice;
 
m)curent (electric) alternativ - curent electric la care direcţia de curgere (deplasare) a electronilor este inversată la intervale egale (ciclice);
 
n)curent (electric) continuu - curent electric la care direcţia de curgere (deplasare) a electronilor este într-un singur sens;
 
o)dosar de decontare - dosarul constituit de AFM, care cuprinde cererea de decontare, astfel cum este definită la lit. e), precum şi documentele justificative prevăzute la art. 29;
 
p)dosar de finanţare - documentele depuse de către solicitant la instalatorul validat, potrivit prevederilor ghidului de finanţare;
 
q)dosar de validare - dosarul care cuprinde cererea de validare definită la lit. g), însoţită de documentele obligatorii care se depun la AFM de către instalator, în vederea validării în program;
 
r)instalator - operatorul economic specializat care comercializează şi instalează sistemele de panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice;
 
s)instalator validat - operatorul definit conform lit. r), a cărui cerere de validare a fost aprobată de către AFM în cadrul programului;
 
ș)invertor - aparat care converteşte curentul continuu produs de sistemul de panouri fotovoltaice în curent alternativ care apoi este livrat în reţeaua electrică;
 
t)panou (modul) solar fotovoltaic - blocul constructiv de bază a unui sistem de panouri fotovoltaice, constituit dintr-un număr de celule solare fotovoltaice interconectate;
 
ț)putere de vârf - peak power - reprezintă puterea de ieşire a unei celule fotovoltaice/modul fotovoltaic la temperaturi de operare de 25º C în plină lumină (iradiere) solară de 1.000 waţi pe metru pătrat [într-o zi senină, cu soarele sus şi celulele fotovoltaice (fotoelectrice) îndreptate cu faţa direct spre soare, incidentă razelor perpendicular] - unitatea de măsură - Wp (watt peak);
 
u)putere electrică (P) - puterea electrică (P = măsurată în watt) este produsul dintre tensiunea curentului electric (U - măsurată în volţi) şi intensitatea curentului electric (I = măsurată în amperi);
 
v)sistem de panouri fotovoltaice - complex de instalaţii, echipamente şi elemente noi, care împreună sunt destinate producerii de energie electrică utilizând energia solară, care nu a mai fost utilizat, iar părţile componente nu au mai fost folosite;
 
w)solicitant eligibil - persoana fizică care îndeplineşte cumulativ criteriile de eligibilitate şi depune la instalatorul validat documentele obligatorii prevăzute în ghid.
 
(2) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele reguli de interpretare:
 
a)termenul de „zi“ sau „zile“ reprezintă zi calendaristică ori zile calendaristice, dacă nu se specifică altfel. Termenul se calculează fără a se lua în calcul prima şi ultima zi, iar când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungeşte până în prima zi lucrătoare care urmează. Documentele şi actele solicitate prin ghid pot fi utilizate şi în data eliberării lor;
 
b)cu excepţia unor prevederi contrare, cuvintele la forma de singular includ şi forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
 
(3) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele acronime:
 
a)AFM - Administraţia Fondului pentru Mediu;
 
b)AMPOR - Autoritatea de Management Programul operaţional regional 2014-2020;
 
c)ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
 
d)ATR - aviz tehnic de racordare;
 
e)CNP - cod numeric personal;
 
f)POR - Programul operaţional regional 2014-2020;
 
g)SPV - spaţiul privat virtual;
 
h)TVA - taxa pe valoarea adăugată.
 
Articolul 8
 
Etapele programului
 
Etapele programului sunt următoarele:
 
a)publicarea pe pagina de internet a AFM a informaţiilor necesare demarării programului;
 
b)validarea, încheierea contractelor cu instalatorii şi publicarea listei acestora;
 
c)înscrierea solicitanţilor, rezervarea sumelor aferente finanţării şi aprobarea solicitanţilor;
 
d) încheierea contractelor de finanţare nerambursabilă;
 
e)implementarea proiectului;
 
f)decontarea şi plata sumelor solicitate de către instalatorii validaţi;
 
g)monitorizarea beneficiarilor finali.
 
Articolul 9
 
Reguli generale privind gestionarea informaţiilor
 
(1) Pentru derularea programului, prin dispoziţia preşedintelui AFM, se aprobă:
 
a)sesiunile de desfăşurare a programului şi sumele alocate finanţării pe regiuni, care se publică pe pagina de internet a AFM;
 
b)modelul grilelor de verificare şi evaluare a conformităţii dosarelor de finanţare şi criteriilor de eligibilitate, conform prevederilor prezentului ghid;
 
c)comisia de validare, comisia de analiză şi comisiile de soluţionare a contestaţiilor.
 
(2) Informaţiile necesare desfăşurării programului, sumele alocate finanţării pe regiuni şi documentele relevante se gestionează prin intermediul aplicaţiei informatice.
 
(3) Informaţiile şi documentele relevante pentru program pot fi transmise către AFM şi prin intermediul serviciilor poştale sau de curierat, precum şi prin poştă electronică.
 
Capitolul II
 
Procesul de analiză, aprobare, contractare, implementare şi monitorizare în cadrul programului
 
 
Articolul 10
 
Publicarea pe pagina de internet a AFM a informaţiilor necesare demarării programului
 
Perioada de organizare a sesiunii de înscriere în vederea validării instalatorilor se aprobă prin dispoziţie a preşedintelui AFM, care se publică pe pagina de internet a AFM cu minimum 5 zile înainte de data programată pentru deschiderea sesiunii de validare. Pe parcursul derulării programului se pot organiza mai multe sesiuni de înscriere.
 
 
Subcapitolul I
 
Validarea, încheierea contractelor cu instalatorii şi publicarea listei acestora
 
 
Secţiunea 1
 
Validarea instalatorilor
 
Articolul 11
 
Criterii de eligibilitate pentru validarea instalatorului
 
Este eligibil pentru a participa în cadrul programului instalatorul care îndeplineşte, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:
 
a)este operator economic cu personalitate juridică română;
 
b)are ca obiect de activitate autorizat lucrări de instalaţii electrice, conform CAEN rev. 2, cod 4321;
 
c)are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, contribuţiilor şi amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale şi bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;
 
d)are deschis la Trezoreria Statului contul 50.70.24 „Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanţare sau cofinanţare nerambursabilă a proiectelor pentru protecţia mediului“, în caz contrar, instalatorul angajându-se ca, în situaţia validării sale, să deschidă acest cont până cel mai târziu la data încheierii contractului de participare în vederea decontării cu AFM;
 
e)nu este sub incidenţa Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, nu are suspendate/restricţionate activităţile economice sau nu se află în situaţii similare; nu se află în procedură de dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, radiere, inclusiv închidere operaţională, nu se află sub administrare specială; nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară;
 
f)nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;
 
g)nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară;
 
h)deţine atestat ANRE de tip B sau alte atestate care includ competenţele de tip B aflate în termen de valabilitate la data depunerii cererii de validare; în situaţia în care instalatorul este atestat în altă ţară din Uniunea Europeană, deţine document de echivalare, eliberat de ANRE, aflat în termen de valabilitate la data depunerii cererii de validare;
 
i)a executat lucrări de instalare sau a prestat servicii de întreţinere/mentenanţă a sistemelor de panouri fotovoltaice;
 
j)are personal angajat în funcţia de instalator pentru sisteme de panouri fotovoltaice (cod COR 741103) şi inginer profil electric sau asimilat;
 
k)se angajează că va întocmi toată documentaţia tehnică necesară instalării sistemului de panouri fotovoltaice, respectând legislaţia în vigoare, cerinţele operatorilor de distribuţie energie electrică şi toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanţare;
 
l)se angajează că va instala sistemul nou de panouri fotovoltaice, respectând legislaţia în vigoare şi toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanţare.
 
Articolul 12
 
Conţinutul dosarului de validare
 
Dosarul de validare a instalatorului trebuie să cuprindă următoarele documente:
 
a)cererea de validare a instalatorului, completată integral prin tehnoredactare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 1 la ghid, în original, semnată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;
 
b)împuternicirea notarială, în original, pentru cazul în care cererea de validare este semnată de către persoana împuternicită;
 
c)certificatul de cazier fiscal al operatorului economic, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în originalsau în copie legalizată;
 
d)certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele operatorului economic, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare în original, în copie legalizată sau emis în SPV;
 
e)certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele operatorului economic de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul social, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;
 
f)certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele operatorului economic, de către AFM, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare;
 
g)certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social instalatorul, în original sau în copie legalizată, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de validare; nu se acceptă formatul electronic al certificatului constatator emis de Serviciul INFOCERT;
 
h)documentul doveditor al deschiderii contului 50.70.24 „Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanţare sau cofinanţare nerambursabilă a proiectelor pentru protecţia mediului“, în copie, sau angajamentul că va deschide acest cont şi îl va prezenta cel mai târziu la data perfectării contractului de participare în vederea decontării cu AFM;
 
i)atestatul emis de ANRE de tip B sau alte atestate care includ competenţele de tip B, în termen de valabilitate la data depunerii cererii de validare, în copii certificate „conform cu originalul“; în situaţia în care instalatorul este atestat în altă ţară din Uniunea Europeană, documentul de echivalare, eliberat de ANRE, aflat în termen de valabilitate la data depunerii cererii de validare, în copie certificată „conform cu originalul“;
 
j)documente din care rezultă executarea lucrărilor de instalare sau prestarea serviciilor de întreţinere/mentenanţă a sistemelor de panouri fotovoltaice, însuşite de beneficiarii lucrărilor/serviciilor respective, în copii certificate «conform cu originalul»;
 
k)raport per salariat extras din REVISAL de unde să rezulte că are personal angajat specializat în instalarea de sisteme de panouri fotovoltaice (cod COR 741103 - REVISAL) şi inginer profil electric (cod COR 2151 - REVISAL), însuşite prin semnătură de către instalator, în original.
 
Articolul 13
 
Depunerea dosarului de validare
 
(1) Dosarul de validare se depune paginat şi opisat, într-un dosar, în plic sigilat, la AFM.
 
(2) Plicul conţinând dosarul de validare poate fi transmis prin orice mijloc care asigură confirmarea recepţionării acestuia de către AFM în interiorul perioadei sesiunii de înscriere.
 
(3) Plicul conţinând dosarul de validare va avea înscrise următoarele informaţii:
 
a)denumirea completă a instalatorului şi adresa sediului social;
 
b)titlul: „Dosar de validare în Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională“ - instalator;
 
c)perioada de organizare a sesiunii de înscriere.
 
(4) La data recepţionării plicului conţinând dosarul de validare, acesta din urmă primeşte de la AFM un număr unic de înregistrare, în ordinea sosirii.
 
(5) În cazul în care se constată neclarităţi în documentele depuse sau vreun document dintre cele cuprinse în dosarul de validare este incomplet, prezintă neconcordanţe sau a fost depus într-o altă formă decât cea prevăzută de ghid, AFM aduce la cunoştinţă instalatorilor, prin publicarea pe site-ul propriu, motivele invalidării. În termen de 5 zile lucrătoare de la publicare, instalatorii au posibilitatea de a completa/transmite documentele iniţiale în forma corectă şi/sau clarificările, cu condiţia ca documentele şi/sau clarificările să dovedească eligibilitatea solicitantului la data depunerii cererii de validare.
 
(6) Dispoziţiile alin. (5) nu se aplică documentelor aflate în afara perioadei de valabilitate la data depunerii dosarului de validare.
 
(7) Atrag respingerea dosarului de validare următoarele:
 
a)nerespectarea termenului prevăzut la alin. (5);
 
b)lipsa unui document, neprezentarea acestuia la termenul stabilit ori ieşirea sa din perioada de valabilitate;
 
c)neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate.
 
(8) În cazul în care unui dosar i se aplică atât prevederile alin. (5), cât şi ale alin. (7), acesta va fi respins.
 
Articolul 14
 
Validarea instalatorului
   
(1) Validarea instalatorului se face în urma analizei cuprinsului documentelor conţinute în dosarul de validare al acestuia, efectuată de o comisie, denumită în continuare comisia de validare.
 
(2) Comisia de validare verifică îndeplinirea conformităţii documentelor şi a criteriilor de eligibilitate.
 
(3) AFM publică pe pagina proprie de internet lista instalatorilor prevăzuţi la art. 13 alin. (5), acordând acestora termen pentru înlăturarea deficienţelor constatate.
 
(4) AFM aprobă lista instalatorilor propuşi spre validare şi lista instalatorilor propuşi spre respingere, care se publică pe pagina de internet a AFM.
 
Articolul 15
 
Contestarea rezultatului procesului de validare
 
(1) Instalatorul al cărui dosar de validare a fost respins poate depune contestaţie împotriva rezultatului procesului de validare.
 
(2) Contestaţia se transmite/depune la AFM în termen de 30 de zile de la data comunicării rezultatelor, respectiv de la data publicării pe pagina de internet a AFM a listei instalatorilor respinşi.
 
(3) Contestaţia poate fi transmisă prin orice mijloc care asigură confirmarea recepţionării acesteia de către AFM în interiorul termenului prevăzut la alin. (2).
 
(4) La data recepţionării contestaţiei, aceasta primeşte de la registratura AFM un număr unic de înregistrare.
 
(5) Contestaţia va fi semnată olograf sau cu semnătură digitală calificată şi va cuprinde următoarele elemente, sub sancţiunea respingerii ca inadmisibilă:
 
a)atributele de identificare a contestatarului;
 
b)numărul unic de înregistrare atribuit de către registratura AFM dosarului de validare;
 
c)obiectul contestaţiei;
 
d)motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază;
 
e)numele şi prenumele reprezentantului legal ori ale împuternicitului acestuia şi semnătura.
 
(6) AFM soluţionează contestaţiile în termen de 30 de zile de la data înregistrării acestora și publică rezultatele procesului de validare pe pagina de internet a AFM.
 
(7) Împotriva deciziei de respingere a contestaţiei, solicitantul poate sesiza instanţa de contencios administrativ competentă, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
 
 
Secţiunea a 2-a
 
Încheierea contractelor cu instalatorii validaţi şi publicarea listei acestora
 
Articolul 16
 
Programarea în vederea încheierii contractului de participare
 
(1) Pentru încheierea contractelor de participare, AFM stabileşte programarea instalatorilor validaţi, care se publică pe pagina de internet a AFM.
 
(2) În vederea încheierii contractelor, reprezentantul legal al instalatorului validat se prezintă la AFM cu actul de identitate valabil. Contractul poate fi semnat şi de către împuternicitul reprezentantului legal al instalatorului validat, caz în care se va prezenta actul de identitate şi împuternicirea notarială.
 
Articolul 17
 
Contractul de participare în vederea decontării
 
(1)Modelul contractului de participare în vederea decontării este prevăzut în anexa nr. 2 la ghid.
 
(2) Până la momentul perfectării contractului de participare, AFM are dreptul să modifice şi/sau să completeze modelul de contract, ulterior orice modificare şi/sau completare realizându-se cu acordul ambelor părţi, exprimat în scris, prin act adiţional.
 
(3) Contractul de participare se redactează şi se semnează în două exemplare, ambele având valoare juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare parte.
 
(4) Contractul de participare intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi şi este valabil până la stingerea tuturor obligaţiilor asumate.
 
(5) După încheierea contractului de participare, AFM furnizează instalatorului validat parola personalizată de acces în aplicaţia informatică.
 
(6) Lista instalatorilor validaţi care au încheiat contracte de participare cu AFM se publică pe pagina de internet a AFM.
 
 
Subcapitolul II
 
Înscrierea solicitanţilor, rezervarea sumelor aferente finanţării şi aprobarea solicitanţilor
 
Secţiunea 1
 
Înscrierea solicitanţilor şi rezervarea sumelor aferente finanţării
 
 
Articolul 18
 
Modalitatea de înscriere şi rezervarea sumelor
 
(1) Înscrierea solicitantului se face de către unul dintre instalatorii validaţi care au încheiat contract de participare cu AFM, în limita a 150% din fondurile alocate regiunii în care se află imobilul pe care se implementează proiectul.
 
(2) Instalatorul validat care a încheiat contractul de participare efectuează înscrierea solicitantului cu condiţia depunerii de către acesta a tuturor documentelor prevăzute în ghid.
 
(3) Înscrierea solicitantului în cadrul programului se realizează după:
 
a)identificarea solicitantului şi analiza conformităţii documentelor prezentate cu condiţiile impuse prin ghid;
 
b)introducerea în aplicaţia informatică a următoarelor date:
 
1. atributele de identificare a solicitantului;
 
2. atributele de identificare a coproprietarilor/devălmașilor;
 
3. adresa unde se implementează proiectul, numărul cărţii funciare a imobilului construcţie deservit de sistemul de panouri fotovoltaice, precum şi numărul cadastral ale imobilului respectiv;
 
c)scanarea de către instalator a documentelor prevăzute la art. 21 şi introducerea lor în aplicaţia informatică în format pdf, ulterior stabilirii conformităţii acestora.
 
(4) Înscrierea se consideră realizată în momentul în care au fost îndeplinite cerințele prevăzute la alin. (3), aplicația informatică a generat un număr de înregistrare și a realizat rezervarea sumei aferente finanțării. La momentul realizării înscrierii solicitantului, aplicația informatică alocă acestuia suma maximă de 20.000 de lei. Suma aprobată solicitantului va fi stabilită conform cererii de finanțare.
 
Articolul 19
 
Criterii de eligibilitate a solicitantului în vederea obţinerii finanţării
 
(1) Beneficiază de finanţare solicitantul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
 
a)este persoană fizică cu domiciliul în România;
 
b)este proprietar al imobilului construcţie pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, este proprietar/deţine un drept de folosinţă şi asupra imobilului-teren, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară;
 
c)are acordul tuturor proprietarilor cu privire la implementarea proiectului, astfel cum rezultă din cererea de finanţare, în situaţia în care imobilul construcţie pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice este deţinut în coproprietate/devălmășie;
 
d)imobilul pe care se implementează proiectul nu este afectat de sarcini în favoarea unei persoane juridice sau a unei entităţi care desfăşoară activităţi economice, cu excepţia cazului în care este afectat de o ipotecă imobiliară; nu face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;
 
e)nu are obligaţii restante la bugetul de stat şi la bugetul local, conform legislaţiei naţionale în vigoare, la data înscrierii cererii de finanțare în aplicația informatică;
 
f)solicitantul şi coproprietarii/devălmașii pot beneficia o singură dată de finanţare în cadrul programului, în oricare dintre sesiunile acestuia, pentru un imobil identificat cu număr cadastral; în cazul în care există mai mulţi proprietari asupra imobilului pentru care se solicită finanţare, cererea de finanţare va fi depusă doar de către unul dintre aceştia şi va fi semnată de toţi coproprietarii/devălmașii. Se consideră că au beneficiat de finanțare în cadrul programului solicitanții aprobați care au încheiat contracte de finanțare cu AFM, aflate în vigoare, inclusiv în perioada de monitorizare;
 
g)solicitantul şi, după caz, coproprietarii/devălmașii se obligă să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor înregistrate de sistemul de panouri fotovoltaice şi verificării sistemului de panouri fotovoltaice finanţat. În cazul prevăzut la lit. c), acordul privind accesul este asumat de toţi coproprietarii/devălmașii imobilului, exprimat prin cererea de finanţare.
 
(2) În cazul în care se depun două sau mai multe cereri de finanţare pentru acelaşi imobil identificat cu număr cadastral, este considerată eligibilă prima cerere de finanțare care îndeplinește criteriile de eligibilitate.
 
(3) Nu este eligibil solicitantul care deţine în proprietate un imobil format din teren cu una sau mai multe construcţii, dintre care unele părţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o carte funciară individuală pentru mai mult de două proprietăți individuale, apartamente-locuinţe, aflate în proprietate exclusivă, care poate fi reprezentată de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie, după caz. Nu este eligibil, dar fără a se limita la acest exemplu, imobilul cu proprietăți comune și proprietăți individuale, sub formă de bloc / condominiu, cu mai mult de două apartamente.
 
Articolul 20
 
Criterii de eligibilitate a proiectului şi cerinţe tehnice ale componentelor sistemului de panouri fotovoltaice
 
(1) Este eligibil proiectul care are ca scop realizarea sistemului de panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice pentru consum propriu, iar surplusul de energie fiind preluat în reţeaua naţională de distribuţie.
 
(2) Prin program se finanţează proiecte privind instalarea de sisteme de panouri fotovoltaice cu o putere instalată de minimum 3kW.
 
(3) Sistemul de panouri fotovoltaice va avea următoarea dimensionare pentru componentele principale:
 
a)panouri fotovoltaice - cu o putere însumată instalată de minimum 3kWp;
 
b)invertor/invertoare - putere instalată - minimum 3,0 kW;
 
c)structura de susţinere a sistemului - capabilă să susţină tot sistemul şi adaptată zonei unde va fi instalată;
 
d)tablou electric alternativ - pentru racordul la instalaţia existentă.
 
(4) Sistemul de panouri va asigura, printr-unul sau mai multe componente ale sale, următoarele funcționalități:
 
a) stocarea informaţiilor privind cantitatea de energie electrică produsă, pe o perioadă de cel puțin 6 ani de la data emiterii certificatului de racordare;
 
b) colectarea de la distanță a informațiilor prevăzute la lit. a), precum și transmiterea acestora printr-un sistem de comunicare open source;
 
c) compatibilitatea cu orice sistem de management liber care va prelua datele transmise via un procesator de date de tip API, identificând datele după un serial din teren către o bază de date ce permite un număr ridicat de operaţiuni de interogare pe secundă pentru a face faţă cerinţelor de raportare automată şi manuală.
 
(5) Componentele sistemului de panouri fotovoltaice trebuie certificate de un organism acreditat în conformitate cu SREN/ISO 17065.
 
(6) Componentele sistemului de panouri fotovolatice trebuie să respecte următoarele condiții minime:
 
a) panourile fotovoltaice trebuie să:
 
- respecte standardele obligatorii – SREN/IEC 61215 şi SREN/IEC 61730;
 
- aibă garanţie - minimum 10 ani;
 
- aibă garanţie privind deprecierea puterii - peste 90% în 10 ani şi peste 80% în 25 de ani.
 
b) invertorul, care poate fi și hibrid, trebuie să:
 
- respecte standardul obligatoriu – SREN/IEC 62109;
 
- aibă garanţie - minimum 6 ani, calculați de la data procesului-verbal de recepție a sistemului de panouri fotovoltaice.
 
Articolul 21
 
Documente necesare solicitantului în vederea înscrierii
 
Documentele pe care le depune solicitantul la instalatorul cu care AFM a încheiat contract de participare sunt:
 
a)cererea de finanţare, în original, completată integral prin tehnoredactare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ghid;
 
b)actul de identitate al solicitantului, valabil la data înscrierii;
 
c) actul de identitate al coproprietarului/devălmașului, valabil la data înscrierii;
 
d)împuternicirea notarială, în situaţia în care cererea de finanţare este semnată de către altcineva decât solicitantul;
 
e)actul de identitate al persoanei împuternicite, valabil la data înscrierii;
 
f)extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii, din care să rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului construcţie deservit de sistemul de panouri fotovoltaice pentru care se solicită finanțarea, în original; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus faţă de extrasul de carte funciară aferent construcției, extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii, din care să rezulte că este proprietar/deţine un drept de folosință asupra imobilului teren; în situaţia în care extrasul de carte funciară este obținut de solicitant în format electronic, se depune la instalatorul validat copia tipărită a acestuia, care conţine şi codul de verificare;
 
g)copia cărţii funciare colective, din care să rezulte maximum două unităţi individuale trecute pe aceeaşi carte funciară, care adunate să fie egale cu 1 (un) întreg, în cazul imobilelor construcţii, dintre care unele părţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o carte funciară individuală;
 
h)certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data înscrierii, în original, în copie legalizată sau emis în SPV;
 
i)certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul, în termen de valabilitate la data înscrierii, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă;
 
j)certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială se va implementa proiectul, în termen de valabilitate la data înscrierii, în original, în copie legalizată, sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în cazul în care solicitantul are domiciliul în altă localitate decât cea în care se implementează proiectul.
 
 
Secţiunea a 2-a
 
Aprobarea solicitanţilor
 
Articolul 22
 
Procesul de aprobare a solicitanţilor
 
(1) În vederea aprobării solicitanţilor înscrişi, AFM efectuează analiza documentelor depuse de către aceştia şi introduse în aplicaţia informatică de către instalator.
 
(2) Analiza documentelor prevăzute la alin. (1) este efectuată de o comisie, denumită în continuare comisia de analiză, din care pot face parte atât persoane din cadrul AFM, cât şi personal extern.
 
(3)Comisia de analiză poate proceda, o singură dată pentru acelaşi motiv, la solicitarea remedierii/clarificării documentației depuse pentru:
 
a)documentele încărcate în aplicație nu sunt completate prin tehnoredactare, nu sunt completate integral sau documentele respective nu sunt încărcate integral;
 
b)documentele încărcate sunt ilizibile;
 
c)există neconcordanțe în cuprinsul documentelor încărcate.
 
(4) Solicitarea documentelor pentru remedierea dosarului se desfășoară prin intermediul aplicației informatice, respectiv prin transmiterea unui e-mail de informare atât instalatorului cât și solicitantului.
 
(5) În termen de 10 zile lucrătoare de la data transmiterii e-mailului, instalatorul validat are posibilitatea să încarce în aplicație documentele solicitate, în vederea remedierii motivelor care pot duce la respingerea cererii de finanţare.
 
(6) În situaţia în care, din analiza cererii de finanţare rezultă un motiv de respingere şi un motiv de respingere cu posibilitate de remediere, cererea de finanţare va fi respinsă.
 
(7) Atrag respingerea dosarului:
 
a)lipsa unui document;
 
b)neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate;
 
c)nedepunerea documentelor în vederea remedierii în termenul stabilit la alin. (5).
 
(8) Analiza valabilității documentelor prevăzute la art. 21 va fi raportată la data la care au fost înregistrate în aplicația informatică.
 
(9) Comisia de analiză verifică conformitatea documentelor și îndeplinirea criteriilor de eligibilitate şi înaintează Comitetului director al AFM centralizatorul cuprinzând proiectele propuse spre acceptare şi centralizatorul cuprinzând proiectele propuse spre respingere, cu indicarea, în cazul celor din urmă, a motivelor care stau la baza propunerii de respingere.
 
(10) Prin decizie, Comitetul director aprobă centralizatorul cuprinzând proiectele propuse spre respingere şi avizează centralizatoarele cuprinzând proiectele şi sumele propuse spre aprobare, pe care le înaintează, în vederea aprobării, Comitetului de avizare.
 
(11) Deciziile Comitetului director cuprinzând listele proiectelor respinse, precum şi hotărârea Comitetului de avizare cuprinzând listele proiectelor aprobate se aduc la cunoştinţa solicitanţilor prin publicarea pe site-ul AFM.
 
Articolul 23
 
Contestarea rezultatului procesului de aprobare a solicitanţilor
 
(1) Solicitanţii pot depune o singură contestaţie împotriva deciziei Comitetului director sau a hotărârii Comitetului de avizare, în termen de 30 zile de la data publicării pe pagina de internet a AFM a deciziilor/hotărârilor prevăzute la art. 22 alin. (11).
 
(2) Contestaţia va fi depusă, în original, la instalatorul validat la care solicitantul s-a înscris, aceasta fiind scanată şi introdusă în aplicaţia informatică, în termenul prevăzut la alin. (1).
 
(3) Contestaţia va fi semnată olograf şi va cuprinde următoarele elemente, sub sancţiunea respingerii ca inadmisibilă:
 
a)datele de identificare a contestatarului;
 
b)numărul unic de înregistrare a cererii de finanţare;
 
c)obiectul contestaţiei;
 
d)motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază.
 
(4) AFM soluţionează contestaţiile în termen de 30 de zile de la data înregistrării acestora în aplicația informatică și publică rezultatele procesului de analiză pe pagina de internet a AFM.
 
(5) Împotriva deciziei de respingere a contestaţiei solicitantul poate sesiza instanţa de contencios administrativ competentă, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
 
(6) Până la soluţionarea contestaţiei, sumele rezervate finanţării contestatarilor rămân indisponibilizate în favoarea acestora.
 
 
Subcapitolul III
 
Încheierea contractului de finanţare nerambursabilă
 
Articolul 24
 
Încheierea contractului de finanţare nerambursabilă
 
(1)AFM pune la dispoziţia solicitanţilor aprobaţi, prin intermediul aplicaţiei informatice, contractul de finanţare nerambursabilă, care poartă semnătura reprezentantului legal, precum şi declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4 la ghid. Instalatorul listează contractul și declarația şi le pune la dispoziţia solicitantului aprobat în vederea completării şi semnării de către acesta.
 
(2) Instalatorul nu va permite semnarea contractului de finanţare dacă solicitantul aprobat nu completează şi nu semnează declaraţia pe propria răspundere prevăzută în anexa nr. 4 la ghid.
 
(3)În termenul de 60 zile de la data publicării listei cu solicitanții aprobați, instalatorul validat scanează şi introduce în aplicaţia informatică documentele prevăzute la alin. (1), semnate de către solicitantul aprobat.
 
(4) Neprezentarea la instalatorul validat și neintroducerea contractului de finanțare nerambursabilă în aplicaţia informatică, în termenul prevăzut la alin. (3), se consideră renunţare la finanţare şi atrage anularea rezervării sumei aferente finanţării solicitantului respectiv.
 
 
 
Subcapitolul IV
 
Implementarea proiectului
 
Articolul 25
 
Dispoziţii generale
 
(1) Implementarea proiectului se realizează de către beneficiarul final prin îndeplinirea formalităţilor specifice obţinerii tuturor avizelor şi acordurilor, precum şi prin instalarea sistemului de panouri fotovoltaice şi racordarea acestuia la reţeaua naţională de distribuţie a energiei electrice.
 
(2) Implementarea proiectului se realizează în termen de cel mult 12 luni de la semnarea contractului de finanţare nerambursabilă, termen în care trebuie realizată instalația și încheiate formalităţile privind recepţia sistemului de panouri fotovoltaice și obținerea certificatului de racordare.
 
Articolul 26
 
Documentele justificative aferente cererii de decontare sunt:
 
1. factura emisă beneficiarului final de către instalatorul validat;
 
2. dovada achitării contribuţiei proprii de către beneficiarul final (extras de cont sau chitanţă);
 
4. procesul-verbal de recepţie, din care să reiasă îndeplinirea, cel puţin, a cerinţelor tehnice ale sistemului de panouri fotovoltaice prevăzute la art. 20, a faptului că toate componentele investiţiei sunt noi, precum și indicarea echipamentului care permite îndeplinirea cerințelor prevăzute la art. 20 alin. (4);
 
5. certificatul de racordare emis pe numele beneficiarului și pentru locul de implementare declarat în cererea de finanțare;
 
6. document emis de operator/furnizor care să confirme titularul contractului, respectiv beneficiarul, în cazul în care în certificatul de racordare nu este menționat numele titularului de contract cu operatorul/furnizorul.
 
Articolul 27
 
Reguli privind întocmirea facturii
 
(1)  În factura fiscală emisă beneficiarului final, instalatorul validat trebuie să evidenţieze preţul de vânzare şi, distinct, să facă menţiunea «.... lei, se suportă de către AFM, prin Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională».
 
(2)Factura fiscală trebuie să fie emisă înainte de data depunerii cererii de decontare la AFM și după data semnării contractului de finanțare nerambursabilă.
 
(3) Factura trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:
 
a)atributele de identificare a instalatorului validat;
 
b)atributele de identificare a beneficiarului final: numele şi prenumele, codul numeric personal.
 
c)să conţină denumirea şi cantitatea bunurilor livrate, elementele de identificare a acestora, denumirea serviciilor prestate.
 
 
Subcapitolul V
 
Decontarea sumelor solicitate de către instalatorii validaţi
 
Articolul 28
 
Mecanismul de decontare
 
(1) Mecanismul de decontare a cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul programului se desfășoară prin încărcarea în aplicația informatică a următoarelor documente:
 
1. formularul cererii de decontare întocmit pentru fiecare dintre regiunile prevăzute la art. 3, semnat de către reprezentantul legal al instalatorului validat sau de către persoana împuternicită de acesta, cu semnătură electronică calificată; în cazul în care cererea de decontare este semnată de persoana împuternicită, se vor transmite inclusiv împuternicirea notarială şi copia după C.I. a împuternicitului;
 
2. lista beneficiarilor finali pentru care se solicită plata, semnată de către reprezentatul legal sau de către persoana împuternicită de acesta, cu semnătura electronică calificată;
 
3.documentele prevăzute la art. 26, pentru beneficiarii incluşi în cererea de decontare; documentele încărcate în aplicaţie vor fi certificate «conform cu originalul» de către instalatorul validat.
 
(2)După recepţia documentelor prevăzute la alin. (1) litera a), aplicația informatică generează număr de înregistare al cererii de decontare.
 
(3) Instalatorul transmite la AFM cererile de decontare împreună cu documentaţia prevăzută la alin. (1) o dată pe lună.
 
(4) AFM analizează dosarele de decontare în ordinea depunerii acestora de către instalatorii validaţi şi stabileşte cheltuielile eligibile şi sumele ce pot fi finanţate, conform prevederilor prezentului ghid.
 
(5) Plata sumelor aferente dosarelor de decontare aprobate se face prin virament în contul de trezorerie al instalatorului validat, în măsura în care cererile de decontare şi documentele anexate acestora sunt complete şi corect întocmite, în limita disponibilului existent în bugetul Fondului pentru mediu.
 
(6) În situaţia în care instalatorul validat nu respectă condiţiile impuse de ghid şi obligaţiile asumate prin contractul încheiat cu AFM, aceasta din urmă nu va plăti suma solicitată de instalator, aferentă beneficiarilor finali în cauză.
 
(7) AFM nu acordă plăţi în avans şi finanţează doar cheltuieli eligibile efectuate după semnarea contractului de validare, respectiv de finanţare nerambursabilă.
 
(8) AFM nu efectuează plăţi pentru facturile reprezentând avansuri în baza contractelor încheiate între beneficiarii finali şi furnizorii de servicii/produse/lucrări aferente proiectului.
 
Articolul 29
 
Conţinutul dosarului de decontare
 
Dosarul de decontare se constituie de AFM şi conţine următoarele:
 
a)formularul cererii de decontare, întocmit pentru fiecare dintre regiunile prevăzute la art. 3, semnat de către reprezentantul legal al instalatorului validat sau de către persoana împuternicită de acesta, cu semnătură electronică calificată, precum şi împuternicirea notarială şi copia după C.I. a împuternicitului, după caz;
 
b)lista beneficiarilor finali pentru care se solicita plata, semnată de către reprezentatul legal sau de către persoana împuternicită de acesta, cu semnătura electronică calificată, care va cuprinde următoarele elemente: numele şi prenumele, CNP, adresa locului de implementare, tipul şi seria echipamentului care permite stocarea informaţiilor privind cantitatea de energie electrică produsă de sistemul de panouri fotovoltaice şi colectarea acestora de la distanţă, puterea instalată, suma solicitată; împuternicirea notarială şi copia după C.I. a împuternicitului, după caz;
 
c) documentele menţionate la art. 26;
 
d) contractul de finanţare nerambursabilă, semnat de beneficiarul final;
 
e) declaraţia pe propria răspundere prevăzută la art. 24 alin. (1), semnată de solicitantul aprobat.
 
 
 
 
Subcapitolul VI
 
Monitorizarea beneficiarilor finali
 
Articolul 30
 
Dispoziţii generale
 
(1) Monitorizarea finanţării acordate în cadrul programului, a investiţiilor realizate, precum şi a respectării condiţiilor prevăzute în prezentul ghid se face de către AFM pe o perioadă de 6 ani de la data emiterii către beneficiarul final a certificatului de racordare.
 
(2) Beneficiarii finali au următoarele obligaţii pe perioada de monitorizare:
 
1. să utilizeze şi să conserve bunurile achiziţionate prin program cu diligenţele unui bun proprietar;
 
2. să menţină în funcţiune sistemul de panouri fotovoltaice achiziţionat prin program;
 
3. să permită/să ia toate măsurile necesare pentru a se permite reprezentanţilor AFM şi ai instituţiilor abilitate să verifice şi să controleze modul în care sunt îndeplinite obiectivele proiectului, inclusiv prin vizite la faţa locului;
 
4. să aducă la cunoştinţa potenţialilor terţi dobânditori persoane fizice ai imobilului pe care se implementează proiectul informaţiile cu privire la situaţia acestuia şi să depună diligenţele în vederea preluării de către aceştia a obligaţiilor prevăzute în contractul de finanţare încheiat cu AFM;
 
5. să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor referitoare la energia electrică produsă şi, după caz, livrată în reţeaua naţională de distribuţie a energiei electrice;
 
6. să furnizeze şi să transmită AFM orice informaţie sau documente relevante pentru prezentul contract, solicitate în mod rezonabil de către aceasta, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.
 
7. să nu înstrăineze imobilul pe care este implementat proiectul şi să nu îl greveze cu sarcini, altele decât ipoteca imobiliară, către persoane juridice sau entităţi care desfăşoară activităţi economice, sub sancţiunea recuperării de către AFM a finanţării acordate;
 
8. să nu afecteze investiţia finanţată şi funcţionarea acesteia prin modificarea imobilului pe care se implementează proiectul.
 
Articolul 31
 
Pierderea dreptului de semnare a contractului de finanţare/Recuperarea finanţării în cadrul programului
 
(1) AFM anulează dreptul solicitantului aprobat de a semna contractul de finanţare/recuperează finanţarea acordată şi reziliază contractul de finanţare fără acordarea unui termen pentru înlăturarea deficienţelor şi fără îndeplinirea niciunei alte formalităţi prealabile în următoarele situaţii:
 
a)solicitantul aprobat/beneficiarul pierde dreptul de proprietate a imobilului pe care se implementează proiectul în urma executării silite instituite de către creditorul persoană juridică;
 
b)solicitantul aprobat/beneficiarul pierde dreptul de proprietate a imobilului pe care se implementează proiectul în urma executării silite instituite de către creditorul persoană fizică, iar aceasta din urmă nu preia obligaţiile beneficiarului în cadrul Programului;
 
c)imobilul pe care se implementează proiectul intră sub incidenţa Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite;
 
d)solicitantul aprobat/beneficiarul transmite dreptul de proprietate a imobilului pe care se implementează proiectul unei persoane juridice sau unei entităţi care desfăşoară activităţi economice;
 
e)solicitantul aprobat/beneficiarul transmite dreptul de proprietate a imobilului pe care se implementează proiectul unei persoane fizice, iar aceasta din urmă nu a preluat obligaţiile beneficiarului în cadrul Programului;
 
f)solicitantul aprobat/beneficiarul instituie în favoarea unei persoane juridice sau a unei entităţi care desfăşoară activităţi economice o sarcină nepermisă de prezentul ghid (enumerare cu titlu exemplificativ: comodat, locaţiune).
 
(2) Pentru verificarea condiţiilor de la alin. (1), AFM şi organismele abilitate au dreptul să solicite informaţii şi documente relevante de la instituţiile competente.
 
Articolul 32
 
Dispoziţii conexe
 
Obligaţiile prevăzute la art. 30 vor fi preluate de către terţii dobânditori ai imobilului pe care a fost implementat proiectul, odată cu cesionarea contractului de finanţare nerambursabilă de către beneficiarul final, pe toată perioada de valabilitate a acestuia.
 
 
Capitolul III
 
Reguli şi proceduri aplicate de AFM în cadrul programului
 
Articolul 33
 
Reguli şi proceduri generale aplicate în cadrul programului
 
(1) AFM nu plăteşte/nu finanţează dosarele de decontare/finanţare care nu respectă condiţiile de conformitate şi eligibilitate prevăzute în ghid, instalatorul validat asumându-şi responsabilitatea privind conformitatea documentelor înscrise în aplicaţia informatică, precum şi a datelor/informaţiilor referitoare la înscrierea solicitantului în program.
 
(2) Analiza cererii de decontare constă în:
 
a)verificarea concordanţei dintre datele/informaţiile înscrise de instalatori în lista beneficiarilor finali pentru care se solicită plata şi datele/informaţiile/documentele încărcate în aplicaţia informatică;
 
b)verificarea respectării condiţiilor impuse prin ghid.
 
(3)În situaţia în care AFM constată nerespectarea condiţiilor prevăzute în ghidul de finanţare, notifică instalatorul validat în vederea remedierii deficienţei respective. Instalatorul validat are obligaţia să remedieze deficienţa semnalată de AFM, în termenul prevăzut la art. 4 pct. 4.1 lit. f) din anexa nr. 2 la prezentul ghid, sub sancţiunea neefectuării plăţii cheltuielilor aferente deficienţelor sau recuperării sumelor deja plătite.
 
(4) Sumele rezervate în aplicaţia informatică, devin disponibile în vederea înscrierii de noi solicitanţi la împlinirea următoarelor termene sau condiţii:
 
a)după expirarea termenului privind contestarea deciziei AFM;
 
b)după soluţionarea nefavorabilă a contestaţiei;
 
c)în cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 24 în termenele specificate.
 
d)în cazul în care solicitantul aprobat solicită în scris renunțarea la finanțare.
 
(5)După aprobarea cererii de finanţare, solicitantul aprobat/beneficiarul are posibilitatea să transmită la AFM, prin poştă/curier/poşta electronică, o cerere motivată însoțită de documente justificative, în vederea modificării locului de amplasare a sistemului de panouri fotovoltaice, respectiv de pe imobilul construcţie pe imobilul teren sau viceversa, aferente cărții funciare incluse în cererea de finanțare.
 
(6) Instalatorul validat transmite toate documentele solicitate conform ghidului prin intermediul aplicaţiei informatice.
 
(7) În situaţia în care aplicaţia informatică este indisponibilă, toate termenele prevăzute în ghidul de finanţare care depind de funcţionarea ei se prelungesc corespunzător cu perioada în care aceasta nu a funcţionat.
 
(8) AFM nu poate fi trasă la răspundere pentru nerespectarea de către beneficiarul final/instalator a termenelor şi condiţiilor stipulate în prezentul ghid.
 
(9) AFM poate înscrie, în cartea funciară a imobilului pe care se instalează sistemul de panouri fotovoltaice, contractul de finanţare nerambursabilă, după efectuarea plăţilor către instalatorii validaţi, în baza dosarelor de decontare.
 
(10) AFM poate solicita oricând pe parcursul derulării programului, precum şi pe întreaga perioadă de valabilitate a contractelor de participare/finanţare orice informaţie sau document relevant în legătură cu finanţarea acordată.
 
(11) Metodologia specifică de analiză, selectare şi finanţare în cadrul programului, în aplicarea prevederilor prezentului ghid, se stabileşte prin proceduri interne în cadrul AFM.
 
(12) În aplicarea prevederilor prezentului ghid, AFM poate emite instrucţiuni care se aprobă prin dispoziţie a preşedintelui şi se publică pe site-ul AFM.
 
 
Capitolul IV
 
Dispoziţii finale
 
Articolul 34
 
Transmiterea obligaţiilor către terţi
 
(1) Obligaţiile rezultate din participarea persoanei fizice în program se consideră asumate de succesorii în drepturi ai acesteia şi de terţii dobânditori ai imobilului pe care se implementează sistemul de panouri fotovoltaice, în sensul preluării acestor obligaţii conform prevederilor prezentului ghid şi contractului de finanţare nerambursabilă. Astfel, beneficiarul final are obligaţia de a aduce la cunoştinţa terţilor dobânditori obligaţiile respective.
 
(2) Prevederea alin. (1) operează pe toată perioada de valabilitate a contractelor de finanţare nerambursabilă.
 
(3) În situaţia în care, în aplicarea prevederilor alin. (1), în perioada de implementare, succesorii în drepturi ai persoanei fizice şi terţii dobânditori nu preiau obligaţiile beneficiarilor finali, aceştia nu mai pot beneficia de finanţarea acordată prin program.
 
(4) Dacă situaţia prevăzută la alin. (3) intervine după efectuarea plăţilor către instalatorii validaţi, în baza dosarelor de decontare, AFM recuperează de la succesorii în drepturi/beneficiarii finali sumele finanţate.
 
Articolul 35
 
Transferul solicitantului aprobat/beneficiarului final către un alt instalator
 
(1) În baza cererii motivate a solicitantului aprobat/beneficiarului final, AFM poate aproba transferul către un alt instalator, în vederea implementării proiectului.
 
(2) În vederea aprobării cererii prevăzute la alin. (1), AFM va solicita celor doi instalatori implicaţi:
 
a)acordul privind transferul solicitantului aprobat/beneficiarului final;
 
b)acordul privind transferul dosarului solicitantului aprobat/beneficiarului final, care va include dosarul cererii de finanţare şi/sau documentele aferente contractării.
 
(3) AFM va publica instrucțiuni cu privire la modalitatea de realizare a transferului.
 
(5) În situaţia aprobării cererii prevăzute la alin. (1):
 
a)dosarul solicitantului, în format electronic, va fi transferat în aplicaţia informatică de AFM, iar accesul la datele/finanţarea de care beneficiază solicitantul transferat va fi acordat instalatorului cu care s-a optat continuarea implementării proiectului;
 
b)dosarul solicitantului, în format fizic, va fi transmis de instalatorul iniţial, prin intermediul serviciilor poştale/de curierat, către instalatorul cu care s-a optat continuarea implementării proiectului, în termen de 15 zile de la primirea comunicării efectuată de AFM, în condiţiile alin. (4);
 
c)instalatorul cu care s-a optat continuarea implementării proiectului va realiza conformitatea documentelor încărcate în aplicaţia informatică cu documentele recepţionate, în condiţiile prevăzute la lit. b).
 
Articolul 36
 
Păstrarea documentelor
 
(1) AFM păstrează documentele gestionate în cadrul programului, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu normele sale interne.
 
(2) Documentele depuse de către instalatorul al cărui dosar de validare a fost aprobat nu se restituie. Pe bază de solicitare scrisă, AFM poate elibera instalatorului validat copii ale documentelor depuse.
 
(3) Pe bază de solicitare scrisă, în condiţiile acceptării motivelor de respingere şi renunţării la dreptul de a le contesta, AFM poate restitui documentele depuse de către instalatorul al cărui dosar de validare a fost respins.
 
(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), cererea de validare nu poate face obiectul restituirii.
 
(5) Documentele depuse de către beneficiarul final în cadrul programului nu se restituie. Pe bază de solicitare scrisă, AFM poate elibera acestuia copii ale documentelor depuse de către instalatorul validat.
 
Articolul 37
 
Responsabilităţi privind gestionarea datelor cu caracter personal
 
(1) AFM răspunde, în condiţiile legii, pentru gestionarea datelor cu caracter personal aparţinând persoanelor fizice participante în cadrul programului, pe care aceasta le prelucrează. Prin depunerea cererii de finanţare la instalatorul validat, precum şi prin încheierea contractului de finanţare nerambursabilă cu beneficiarul final, acesta declară că este de acord cu privire la gestionarea şi prelucrarea, de către AFM şi de către instalatorul validat, a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora de către AFM către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în prezentul ghid sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici. De asemenea, prin depunerea cererii de validare, instalatorul declară că este de acord cu privire la gestionarea şi prelucrarea de către AFM a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate.
 
(2) Prin depunerea cererii de validare şi încheierea contractului de participare, instalatorul se obligă să prelucreze datele cu caracter personal ale participanţilor în cadrul programului, în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), şi să gestioneze în condiţii de maximă siguranţă documentele depuse de către aceştia.
 
Articolul 38
 
Reguli de publicitate
 
(1) Orice demers publicitar efectuat de către instalatorul validat, în orice formă şi în orice mediu, trebuie să specifice că acesta se realizează prin Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, derulat de AFM şi finanţat din Fondul pentru mediu.
 
(2) Orice reducere de preţ, sub orice denumire, promovată de către instalatorul validat, trebuie astfel prezentată publicului încât să nu genereze confuzii între aceasta şi suma finanţată prin program.
 
(3) Regula prevăzută la alin. (2) se aplică întocmai şi în cazul proiectului sau programului promovat de către instalatorul validat, în vederea evitării oricăror confuzii între acesta şi programul finanţat din Fondul pentru mediu de AFM.
 
Articolul 39
 
Publicarea informaţiilor relevante
 
(1) Toate datele, informaţiile, instrucţiunile, comunicatele şi alte documente relevante în legătură cu programul se publică pe pagina de internet a AFM, www.afm.ro, la secţiunea Programe de finanţare.
 
(2) Singurele date, informaţii şi instrucţiuni valabile prezentate în mass-media referitoare la program sunt cele transmise sub forma comunicatelor de presă de către AFM şi/sau autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului.
 
Articolul 40
 
Prevederi privind eventuale decalări ale termenelor
 
Dacă din motive legate strict de AFM (de exemplu, dar fără a se limita la disfuncţionalităţi ale aplicaţiei informatice) terţii se află în imposibilitatea obiectivă de a-şi respecta termenele impuse prin prezentul ghid, atunci respectivele termene se vor prelungi cu perioada aferentă întârzierii. Aceste decalări nu exonerează AFM de îndeplinirea obligaţiilor asumate faţă de terţi prin alte acte de natură juridică.
 
Articolul 41
 
Raportul ghidului cu alte acte normative
 
Unde prezentul ghid nu dispune, se aplică prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale altor acte normative de nivel superior.
 
 contact@avest.ro
 +40 746 957 977
              Proiectare | Servicii

   • Certificat Energetic
   • Audit Energetic
   • Termografiere Cladiri
   • Proiecte Debransare Colterm
   • Solutii de incalzire
   • Managemntul Deseurilor
   • Solutii Imobiliare
Contact :
Sediu social
Str. Decebal, Nr.28A, Drobeta Turnu Severin
Romania, 220110
Date fiscale :
Sc AVEST Solutions Consult Srl
Reg.comert: J25/576/28.07.2017
CUI     :  38042844
IBAN  : RO76BTRLRONCSOC406752801
Protectia Consumatorului
Autoritatea Nationala Pentru Protectia Consumatorului
www.anpc.gov.ro
Tel : 021/ 9551
Program : L- V : 9.00 - 17.00
Proiectare  |   Servicii
Copyright © 2022 Avest.ro. Toate drepturile rezervate.
               Avest.ro
Birou de proiectare si servicii
      Simplu. Rapid. Eficient.
               ____________
Înapoi la cuprins