Bine ati venit pe Avest.ro - Simplu. Rapid. Eficient.
Program lucru : L-V 9.00-17.00   |   Mail : contact@avest.ro   |   Telefon : 0746 957 977
Du-te la conținut
Gestionarea Deseurilor
Alege o firma ca Responsabil de Mediu !
   • Este un serviciu pe care il asiguram pentru firme astfel incat nu veti fi nevoit sa angajati personal suplimentar.
   • Putem asigura functiile si atributiile pentru postul de Responsabil de Mediu si Responsabil Deseuri din cadrul firmei Dvs.
   • Suntem autorizati de Ministerul Mediului conform Legii 211/2011 si HG 856/2002 sa furnizam aceste servicii

 • Asigurarea calitatii activitatii de management al deseurilor
 • Planificare activitatii de management a deseurilor
 • Instruire personalului implicat in managementul deseurilor
 • Organizarea activitatii specifice de management a deseurilor
 • Evaluarea activitatii de management a deseurilor

Raportarile de mediu au termen maxim de predare stabilit de lege. Nedepunerea in termenul legal atrage amenzi din partea Garzii de Mediu dupa cum urmeaza:
 • Nedepunerea      in termenul legal: 40.000 – 80.000 RON
 • Lipsa  Registrului de Evidenta a Gestiunii Deseurilor: 5.000 – 50.000 RON      (obligatoriu pentru toti agentii economici)
 • Lipsa  Responsabil gestiune Deseuri sau Externalizare catre o societate      autorizata: 5.000 – 50.000 RON
 • Lipsa  contractelor de preluare a deseurilor colectate selectiv: 5.000 – 50.000      RON (obligatoriu pentru toti agentii economici)
PRINCIPALE OBLIGATII  privind gestionarea deșeurilor  
DESEU - orice substanţă sau obiect pe care deţinătorul îl aruncă ori are intenţia sau obligaţia să îl arunce;
Gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:
   • fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;
   • fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
   • fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special
1. Obligatia de a codifica deseurile generate, colectarea separata a acestora  si de a tine evidenta gestiunii deseurilor
   • Codificarea deseurilor (codul de 6 cifre, urmat de simbolul * in cazul deseurilor periculoase).
   • Etichetarea capacitatilor de stocare temporara a deseurilor de pe amplasament.
   • Denumire deseu, cod deseu, pictograma de pericol, etc
-Contractarea de unitati specializate autorizate din punct de vedere al protectiei mediului,  pentru preluarea, valorificarea sau eliminarea deseurilor. (prioritate valorificarea)
2.  Raportarea anuala la APM  a evidentei gestiuinii deseurilor pana      la sfarsitul trim. I al anului urmator celui pentru care se face      raportarea
3.  Obligatia de a pastra/arhiva evidenta gestiunii deseurilor conform Legii nr.211/2011, timp de :
   • 3 ani pentru orice generator de deseuri cu exceptia transportatorilor.
   • 1 an pentru transportatorii de deseuri.
4.  Obligatia de a detine fise de caracterizare a deseurilor periculoase generate din activitate.
(4)Producătorii şi deţinătorii de deşeuri persoane juridice sunt obligaţi să efectueze şi să deţină o caracterizare a deşeurilor periculoase generate din propria activitate şi a deşeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziţiei, în scopul determinării posibilităţilor de amestecare, a metodelor de tratare şi eliminare a acestora.
5.  Obligatia de a asigura predarea deseurilor generate numai catre societati autorizate pentru colectarea/ valorificarea/ eliminarea acestora.
6.  Obligatia de inregistrare la Ministerul Economiei si Comertului
·   Apartine persoanelor fizice sau juridice care au ca obiect de activitate valorificarea deseurilor.
Art.15 (2) din Legea nr.211/2011 Operatorii economici care desfăşoară operaţiuni de valorificare a deşeurilor, prevăzute în anexa nr. 3, se înscriu la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.”
7.  Obligatia de a asigura completarea formularelor de incarcare/descarcare – Anexa nr.3 la HG nr.1061/2008 pentru deseurile nepericuloase, cu exceptia deseurilor menajere pentru care nu se asigura completarea.
8.  Obligatia de a asigura completarea formularelor de expeditie/transport – Anexa nr.2 la HG nr.1061/2008, pentru deseuri periculoase.
Pentru deseurile periculoase generate  într-o  cantitate:
 •  mai mica de 1 t/an, formularul de expeditie/transport deseuri periculoase (prevazut în anexa nr. 2 la HG 1061/2008), nu trebuie sa contina aprobarea Agentiei pentru Protectie a Mediului în raza careia se afla destinatarul deseurilor periculoase.lExpeditorul completeaza, semneaza si stampileaza formularul de expeditie/transport deseuri periculoase, iar dovada predarii exista  in momentul  in care al treilea exemplar se intoarce de la destinatar si are cele 3 semnaturi (expeditor, transportator, destinatar).
 • mai mare de 1 t/an  are nevoie de aprobarea APM+ISU (ANEXA 1)  si se efectueaza în baza formularului de expeditie/transport deseuri periculoase (Anexa 2), în care se completeaza rubrica referitoare la cantitate mai mare de 1 t/an si nr formularului de aprobare trecut pe Anexa 1 de catre APM .
  Formularul de expeditie/transport deseuri periculoase se prezinta de catre expeditor, transportator si destinatar la solicitarea organelor abilitate conform legii sa efectueze controlul asupra gestionarii deseurilor periculoase.
9. Obligatia de a obtine aprobarea APM si ISU pentru transportul deseurilor periculoase generate intr-o cantitate mai mare de 1 tona/an, Anexa nr.1  la HG nr.1061/2008.
   • Se poate obtine pentru mai multe transporturi si pentru o perioada de maxim 2 ani.
   • Pentru fiecare cod de deseu generat peste 1 tona/an se aproba cate un formular.
   • Tariful de aprobare este de 200 lei/aprobare.
   • Se intocmeste in 6 exemplare originale, cate unul pt fiecare parte.
10.  Obligatia de a colecta separat deseurile periculoase si de a nu le dilua sau amesteca cu alte tipuri de substante sau deseuri.
11.  Obligatia de a detine spatii adecvate pentru stocarea temporara a deseurilor si de a evita formarea de stocuri de deseuri care sa pericliteze vecinatatile si mediul inconjurator.
12.  Obligatia de a respecta ierarhia deseurilor.
   • prevenirea;
   • pregătirea pentru reutilizare;
   • reciclarea;
   • alte operaţiuni de valorificare, de exemplu valorificarea energetică;
   • eliminarea.
13.  Obligatia raportarii anuale a cantitatii de deseuri electrice si electronice conform Ord.1223/ 2005
Apartine producatorilor-imporatatorilor de EEE si se face anual pana la data de 30 aprilie.
Daca s-a incheiat un contract de preluare a responsabilitatii cu o organizatie colectiva, au obligaţia de a transmite Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului datele de identificare a organizaţiei colective autorizate cu care a încheiat contractul de transfer de responsabilitate, până cel târziu la data de 15 ianuarie a fiecărui an. (art. 10 din Ord.1223/2005).
14.  Obligatia raportarii anuale a cantitatilor de baterii/acumulatori conform Ord.669/2009.
Producatorii trebuie sa elaboreze si sa depuna anual la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, pana la data de 28 februarie a anului urmator celui in care a avut loc introducerea pe piata a bateriilor si acumulatorilor, un raport care sa cuprinda informatii despre tipul, numarul si greutatea bateriilor si acumulatorilor introdusi pe piata si un raport care sa cuprinda informatii despre tipul, numarul si greutatea bateriilor si acumulatorilor colectati.
15.  Obligatia de raportare semestriala a cantitatilor de uleiuri proaspete/uzate gestionate conform HG nr.235/2007.
!!! HG-ul nu indica data pana la care trebuie raportata situatia. E indicat a se utiliza termenul general de 30 de zile de la data expirarii semestrului.
16.  Obligatia raportarii anuale a cantitatilor de ambalaje si deseuri de ambalaje conform Ord.794/2012.
Termenul de raportare este de pana la 25 februarie a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea.
  Societatile care au incheiat un contract de preluare partial a  responsabilitatii, vor raporta doar datele aferente cantitatilor pentru care nu s-a transferat responsabilitate.
  Societatile care isi indeplinesc individual obiectivele de reciclare/valorificare vor comunica acest lucru la AFM Bucuresti pana la data de 25 ianuarie a anului urmator celui pentru care se face raportarea.
17.  Obligatia de a raporta anual pana la data de 15 martie a anului urmator celui pentru care se face raportarea a cantitatilor de vehicule scoase din uz gestionate conform Ord.625/2007.
Legea nr. 212/2015
18. Obligatia de a respecta prevederile Legii nr.132/2010 privind colectarea selectiva in institutiile publice
   • Apartine institutiilor publice definite conform Legii nr.500/2002 art. 2 pct.30 “ instituţii publice - denumire generică ce include Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, alte autorităţi publice, instituţiile publice autonome, precum şi instituţiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanţare a acestora;”
   • Prevede colectarea pe 3 fractii : hartie-carton, metal si plastic, sticla.
   • Instituie obligatie de tinere a unui registru si  raportare lunara la ANPM Bucuresti.
19.  Obligatia respectarii HG NR.173/2000 in cazul detinerii de echipamente şi deşeuri sau altor materiale ce conţin compuşi desemnaţi în concentraţii de minimum 50 de părţi per milion (ppm) la un volum de peste 5 dmc.
20.  Obligatia de a anunta operativ APM, GNM, ISU, cu privire la incidentele de mediu/poluarile accidentale si de a lua masurile de limitare a poluarii si indepartare a fenomenului conform OUG nr.68/2007, privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului.
21.  Desemnarea unui responsabil cu deșeurile
art.22 (3)Persoanele juridice care deţin autorizaţie/autorizaţie integrată de mediu au obligaţia să desemneze o persoană, din rândul angajaţilor proprii, care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligaţie unei terţe persoane.
22.  Inregistrarea la ANPM a transportatorilor/comerciantilor/brokerilor de deșeuri
(1)Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului ţine un registru cu următoarele tipuri de operatori economici, care nu se supun autorizării:
   • operatorii economici care transportă deşeuri nepericuloase în sistem profesional;
   • comercianţii care nu intră fizic în posesia deşeurilor sau brokerii;
   • operatorii economici care fac obiectul derogărilor de la cerinţele de autorizare potrivit prevederilor art. 34.
(2)Operatorii economici prevăzuţi alin. (1) sunt obligaţi să se înscrie în registrul ţinut de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.
 contact@avest.ro
 +40 746 957 977
              Proiectare | Servicii

   • Certificat Energetic
   • Audit Energetic
   • Termografiere Cladiri
   • Proiecte Debransare Colterm
   • Solutii de incalzire
   • Managemntul Deseurilor
   • Solutii Imobiliare
Contact :
Sediu social
Str. Decebal, Nr.28A, Drobeta Turnu Severin
Romania, 220110
Date fiscale :
Sc AVEST Solutions Consult Srl
Reg.comert: J25/576/28.07.2017
CUI     :  38042844
IBAN  : RO76BTRLRONCSOC406752801
Protectia Consumatorului
Autoritatea Nationala Pentru Protectia Consumatorului
www.anpc.gov.ro
Tel : 021/ 9551
Program : L- V : 9.00 - 17.00
Proiectare  |   Servicii
Copyright © 2022 Avest.ro. Toate drepturile rezervate.
               Avest.ro
Birou de proiectare si servicii
      Simplu. Rapid. Eficient.
               ____________
Înapoi la cuprins